NAVADURGAS- SHAILAPUTRI-1- DHYANA, SLOKA & KAVACHA


  1. ಶೈಲಪುತ್ರೀ (ಮೂಲಾಧಾರಚಕ್ರ)

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಂದೇ ವಾಂಚ್ಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .
ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ ..

ಪೂರ್ಣೇಂದುನಿಭಾಂಗೌರೀಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಂ ಪ್ರಥಮದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಪಟಾಂಬರಪರಿಧಾನಾಂ ರತ್ನಕಿರೀಟಾಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ ..

ಪ್ರಫುಲ್ಲವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಾಧರಾಂ ಕಾಂತಕಪೋಲಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ .
ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಸ್ನೇಹಮುಖೀಂ ಕ್ಷೀಣಮಧ್ಯಾಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: