Atmanandalahari

Category: SriVidya Upasana


ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪುಸ್ತಕ – Sri Chakrarchana Chandrika book


ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ನನ್ನ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ನಾಥರು, 1938 ರಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಿದ, ’ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ” ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ…

Read More

Devi Kavacha Explanation Part 3- ದೇವೀ ಕವಚ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ -3


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ದೇವೀ ಕವಚವು ದೇವಿಯ 11 ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಕವಚದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲಾ-ಚಾಮುಂಡಾ, ವಾರಾಹೀ, ಐಂದ್ರೀ, ವೈಷ್ಣವೀ, ನಾರಸಿಂಹೀ, ಶಿವದೂತೀ, ಮಾಹೇಶ್ವರೀ,ಕೌಮಾರೀ,ಲಕ್ಷ್ಮೀ,…

Read More