Atmananda lahari

Category: Tithi Nitya Devis


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 12-4 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾ ನಿತ್ಯೆಯು, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಿತ್ಯಾ ದೇವತೆ. ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಮ್ ದಶಭುಜಾಮ್ ಪ್ರತಿವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ ಭಾಸ್ವನ್ ಮುಕುಟ ವಿನ್ಯಾಸಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿರಾಜಿತಾಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಸಂಯುಕ್ತಾಮ್ ಪೀತಾಂಬರಸಮುಜ್ವಲಾಮ್ ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ವ ದ್ವಿಂಬತುಲ್ಯ ದೇಹಕಾಂತಿಂ ಶುಚಿ ಸ್ಥಿತಾಂ ಶಂಖಂ ಪಾಶಂ ಖೇಟ ಚಾಪೌ…

Read More

ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 10-6 ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 10-6 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ  ದಶಮೀ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ – ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾದೇವತೆ  ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ಉಳಿದ ೧೪ ತಿಥಿ ನಿತ್ಯ ದೇವಿಯರ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕೊಂಡಿಗಳು: 1-15 ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ: 2-14 ಶ್ರೀ…

Read More