Atmananda lahari

Archives


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ/ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ/ ಚಂಡೀ ಪಾಠ – ಪಾರಾಯಣ ವಿಧಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಓದುಗರೊಬ್ಬರು, ಪಾರಾಯಣದ ಅಂಗಗಳು, ಓದುವ ಕ್ರಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವೇ ಈ ಲೇಖನ. ಇದು ಇಂತಹ…

Read More

Sri Durga Saptashati/ Devi Mahatmyam/ Chandi Path- Parayana procedure


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMAH One of the blog readers who is doing parayana of Sri Durga Saptasati having got initiated into Navarna Mantra, got certain doubts about its Angas and the series/ order…

Read More