Atmananda lahari

Category: Sri Rudra Anuvakas – Kannada


ಶ್ರೀ ರುದ್ರ 7 ನೇ ಅನುವಾಕ ವಿವರಣೆ : Sri Rudra 7th Anuvaka explained in Kannada


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ  ನಮೋ’ ದುಂದುಭ್ಯಾ’ಯ ಚಾಹನನ್ಯಾ’ಯ ಚ ನಮೋ’ ಧೃಷ್ಣವೇ’ ಚ ಪ್ರಮೃಶಾಯ’ ಚ ನಮೋ’ ದೂತಾಯ’ ಚ ಪ್ರಹಿ’ತಾಯ ಚನಮೋ’ ನಿಷಂಗಿಣೇ’ ಚೇಷುಧಿಮತೇ’…

Read More

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ 6 ನೇ ಅನುವಾಕ ವಿವರಣೆ : Sri Rudra 6 th Anuvaka Explanation in Kannada


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ  I REQUEST THE READERS TO KINDLY TRANSLATE THIS TO ENGLISH SO THAT IT WILL REACH MORE…

Read More