Atmananda lahari

Category: Adhyatma


NAVADURGAS- CANDRAGHANTA-3-DHYANA, SLOKA & KAVACHA


ಚಂದ್ರಘಂಟಾ -(ಮಣಿಪುರಚಕ್ರ) ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದ್ರಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ .ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತಾಂ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ .. ಧ್ಯಾನಂ –ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ದಶಭುಜಾಂಚಂದ್ರಘಂಟಾಂ ಯಶಸ್ವನೀಂ .. ಕಂಜನಾಭಾಂ ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಾಂ ತೃತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .ಖಡ್ಗಗದಾತ್ರಿಶೂಲಚಾಪಧರಾಂ ಪದ್ಮಕಮಂಡಲುಮಾಲಾವರಾಭಯಕರಾಂ .ಪಟಾಂಬರಪರಿಧಾನಾಂ ಮೃದುಹಾಸ್ಯಾಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .ಮಂಜೀರ-ಹಾರ-ಕೇಯೂರ-ಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂ .. ಪ್ರಫುಲ್ಲವಂದನಾಂ ಬಿಂಬಾಧಾರಾಂ ಕಾಂತಂಕಪೋಲಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ .ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀಣಕಟಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

Read More

NAVADURGAS- BRAHMACARINI-2- DHYANA, SLOKA & KAVACHA


ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ (ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ) ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂ .ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ .. ಧ್ಯಾನಂ –ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .ಜಪಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಧರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀಂ ಶುಭಾಂ .ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸ್ಥಿತಾಂ ದ್ವಿತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .ಧವಲವರ್ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .ಪದ್ಮವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಾಧರಾಂ ಕಾಂತಂ ಕಪೋಲಾಂ ಪೀನಪಯೋಧರಾಂ .ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ನಿಮ್ನನಾಭಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

Read More