NAVADURGAS- BRAHMACARINI-2- DHYANA, SLOKA & KAVACHA


  1. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ (ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ)

ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂ .
ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ ..

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .
ಜಪಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಧರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀಂ ಶುಭಾಂ .
ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸ್ಥಿತಾಂ ದ್ವಿತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಧವಲವರ್ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .
ಪದ್ಮವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಾಧರಾಂ ಕಾಂತಂ ಕಪೋಲಾಂ ಪೀನಪಯೋಧರಾಂ .
ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ನಿಮ್ನನಾಭಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: