Atmananda lahari

Monthly Archives: May 2020


ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ…

Read More

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೀರಭದ್ರೋ ಮಹಾಶೂರೋ ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಾವತಾರಕಃ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಶ್ಚ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಭೀಮನೇತ್ರೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 1 ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೋ ಭೂತನಾಥಃ ಖಡ್ಗಹಸ್ತ…

Read More