Atmananda lahari

Category: GENERAL INFO


SOLAR ECLIPSE – SHRUTI, SMRUTI AND MODERN SCIENCE – EXPLANATION IN KANNADA & ENGLISH


Sri Gurubhyo namah Sri Paramagurubhyo namah Sri parameShthi GurubhyO namah Shanta Vimala Prakasha, Atma, Guha, Chid Yogasya Sri Paranandadi sadguron namamayaham punah punah Rv 1-84-15 SPEAKS ABOUT SUN SEEN IN THE NIGHT AS HIS REFLECTION IN MOON 2-33-1  Speaks about…

Read More

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ…

Read More