Atmananda lahari

NAVADURGAS- CANDRAGHANTA-3-DHYANA, SLOKA & KAVACHA


  1. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ -(ಮಣಿಪುರಚಕ್ರ)

ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದ್ರಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ .
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತಾಂ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ..

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .
ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ದಶಭುಜಾಂಚಂದ್ರಘಂಟಾಂ ಯಶಸ್ವನೀಂ ..

ಕಂಜನಾಭಾಂ ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಾಂ ತೃತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಖಡ್ಗಗದಾತ್ರಿಶೂಲಚಾಪಧರಾಂ ಪದ್ಮಕಮಂಡಲುಮಾಲಾವರಾಭಯಕರಾಂ .
ಪಟಾಂಬರಪರಿಧಾನಾಂ ಮೃದುಹಾಸ್ಯಾಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .
ಮಂಜೀರ-ಹಾರ-ಕೇಯೂರ-ಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂ ..

ಪ್ರಫುಲ್ಲವಂದನಾಂ ಬಿಂಬಾಧಾರಾಂ ಕಾಂತಂಕಪೋಲಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ .
ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀಣಕಟಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

NAVADURGAS- BRAHMACARINI-2- DHYANA, SLOKA & KAVACHA


  1. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ (ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರ)

ದಧಾನಾ ಕರಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಕಮಂಡಲೂ .
ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯನುತ್ತಮಾ ..

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .
ಜಪಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಧರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀಂ ಶುಭಾಂ .
ಗೌರವರ್ಣಾಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸ್ಥಿತಾಂ ದ್ವಿತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಧವಲವರ್ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .
ಪದ್ಮವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಾಧರಾಂ ಕಾಂತಂ ಕಪೋಲಾಂ ಪೀನಪಯೋಧರಾಂ .
ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ನಿಮ್ನನಾಭಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

%d bloggers like this: