Atmananda lahari

Monthly Archives: April 2021


SrI Teevra Chandika Stotra – ಶ್ರೀ ತೀವ್ರಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೋಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ .


SrI GURUBHYO NAMAH ಧ್ಯಾನಂ:ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ರೇತಗಾ ವಿಕೃತಾ ಚಾಽಹಿ ಭೂಷಣಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಿ ಕ್ಷೀಣದೇಹಾ ಚ ಗರ್ತಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ . ದಿಗ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷಾಮಕುಕ್ಷಿ ಮುಶಲಂ ಚಕ್ರಚಾಮರೇ ಅಂಕುಶಂ ವಿಭ್ರತೀ ಖಡ್ಗಂ ದಕ್ಶ್ಃಇಣೇ ಚಾಥ ವಾಮಕೇ .. ಖೇಟಂ ಪಾಶಂ ಧನುರ್ದಂಡಂ ಕುಠಾರಂ ಚಾಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ ಯಾ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಸಕಲಜನಪದವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವದುರ್ಗಾ ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶುಕ್ಲಪಾಶಾ ದ್ವಿಜಗಣಗಣಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹಾರ್ಥವಾಸಾ…

Read More

Soundarya Lahari Series (Article 22) : Verse 20 – “Finding the heart lot” – Written by Hema


                                      attaining final loneliness or peace. ED किरन्ती-मङ्गेभ्यः किरण-निकुरुम्बमृतरसंहृदि त्वा माधत्ते हिमकरशिला-मूर्तिमिव यः ।स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तधिप इवज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 20 ॥ kirantī-maṅgēbhyaḥ kiraṇa-nikurumbamṛtarasaṃ hṛdi tvā mādhattē himakaraśilā-mūrtimiva yaḥ । sa sarpāṇāṃ darpaṃ śamayati śakuntadhipa iva jvarapluṣṭān dṛṣṭyā…

Read More