ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರ – ಮಹಾಮಾರೀ ನಾಶಕ್ಕೆ -SRI INDRAKSHI STOTRA- DESTRUCTION OF MAHAMARI


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMAGURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMH

YOU TUBE LINK & LYRICS IN  SANSKRIT PROVIDED AT THE END

-ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ವನ್ಯಾಸಃ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಶಚೀಪುರನ್ದರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ,
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಂ,
ಭುವನೇಶ್ವರೀತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಭವಾನೀತಿ ಕೀಲಕಮ್ ,
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೀತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರೀತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರೀತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೀತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರೀತಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್-
ನೇತ್ರಾಣಾಂ ದಶಭಿಶ್ಶತೈಃ ಪರಿವೃತಾಮತ್ಯುಗ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಮಹತೀಂ ವಿಲಮ್ಬಿತಶಿಖಾಮಾಮುಕ್ತಕೇಶಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ಘಂಟಾಮಂಡಿತ-ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಾಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರ-ಕುಮ್ಭಸ್ತನೀಮ್
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಮನಸಾ ಕಲ್ಪೋಕ್ತಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಂ ದ್ವಿಭುಜಾಂ ದೇವೀಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ವಾಮಹಸ್ತೇ ವಜ್ರಧರಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇನ ವರಪ್ರದಾಮ್ ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಂ ಸಹಸ್ರಯುವತೀಂ ನಾನಾಲಂಕಾರ-ಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಮ್ಭೋಜಾಮಪ್ಸರೋಗಣ-ಸೇವಿತಾಮ್ ॥

ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸೌಮ್ಯವದನಾಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಪರಾಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀಂ ದೇವೀಮಿನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀನಾಮಕೀರ್ತಿತಾಮ್ ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಾಂ ವಜ್ರಧರೈಕಹಸ್ತಾಂ ನಾನಾವಿಧಾಲಂಕರಣಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ।
ತ್ವಾಮಪ್ಸರಸ್ಸೇವಿತ-ಪಾದಪದ್ಮಾಮಿನ್ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವನ್ದೇ ಶಿವಧರ್ಮಪತ್ನೀಮ್ ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿಭಿಃ ಸುರೈರ್ವನ್ದ್ಯಾಂ ವನ್ದೇ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಮ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀಂ ಜಪೇತ್ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರ-ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ವಜ್ರಿಣೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಚಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ದಂಡಿನೀ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ನೈರೄತ್ಯಾಂ ಪಾತು ಖಡ್ಗಿನೀ ॥ 1॥

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾಶಧಾರೀ ಚ ಧ್ವಜಸ್ಥಾ ವಾಯು-ದಿಙ್ಮುಖೇ ।
ಕೌಮೋದಕೀ ತಥೋದೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತ್ವೈಶಾನ್ಯಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 2॥

ಉರ್ಧ್ವದೇಶೇ ಪದ್ಮಿನೀ ಮಾಮಧಸ್ತಾತ್ ಪಾತು ವೈಷ್ಣವೀ ।
ಏವಂ ದಶ-ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಸರ್ವದಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 3॥

ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ನಾಮ ಸಾ ದೇವೀ ದೈವತೈಃ ಸಮುದಾಹೃತಾ ।
ಗೌರೀ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದೇವೀ ದುರ್ಗಾ ನಾಮ್ನೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ॥ 4॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾದೇವೀ ಚನ್ದ್ರಘಂಟಾ ಮಹಾತಪಾಃ ॥ 5॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾ ॥ 6॥

ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ರೌದ್ರಮುಖೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ಮೇಘಸ್ವನಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಕಟಾಂಗೀ ಜಡೋದರೀ ॥ 7॥

ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಅಜಿತಾ ಭದ್ರದಾನನ್ತಾ ರೋಗಹರ್ತ್ರೀ ಶಿವಪ್ರದಾ ॥ 8॥

ಶಿವದೂತೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಇನ್ದ್ರರೂಪಾ ಚ ಇನ್ದ್ರಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಯಣಾ ॥ 9॥

ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸುನ್ದರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ॥ 10॥

ರಕ್ಷಾಕರೀ ರಕ್ತದನ್ತಾ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾ ಪರಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರ-ಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ ॥ 11॥

ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ಭೀಮಾ ಭೈರವನಾದಿನೀ ।
ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 12॥

ಅನನ್ತಾ ವಿಜಯಾಪರ್ಣಾ ಮಾನಸ್ತೋಕಾಪರಾಜಿತಾ ।
ಭವಾನೀ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಹೈಮವತ್ಯಮ್ಬಿಕಾ ಶಿವಾ ॥ 13॥

ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ಧ-ಶರೀರಿಣೀ ।
ಐರಾವತಗಜಾರೂಢಾ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 14॥

ನಿತ್ಯಾ ಸಕಲ-ಕಲ್ಯಾಣೀ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ-ಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಭಾರತೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 15॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಸರ್ವದುರ್ಗವಿನಾಶಿನೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಭೂತೇಶೀ ಸರ್ವರೂಪಾ ಮನೋನ್ಮನೀ ॥ 16॥

ಮಹಿಷಮಸ್ತಕ-ನೃತ್ಯ-ವಿನೋದನ-ಸ್ಫುಟರಣನ್ಮಣಿ-ನೂಪುರ-ಪಾದುಕಾ ।
ಜನನ-ರಕ್ಷಣ-ಮೋಕ್ಷವಿಧಾಯಿನೀ ಜಯತು ಶುಮ್ಭ-ನಿಶುಮ್ಭ-ನಿಷೂದಿನೀ ॥ 17॥

ಸರ್ವಮಂಗಲ-ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ-ಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ 18॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ, ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷಿ,
ಸರ್ವಜನ-ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ನಾರಸಿಂಹಿ, ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರಿಣಿ ।
ಅನಲೇ, ಅಭಯೇ, ಅಜಿತೇ, ಅಪರಾಜಿತೇ,
ಮಹಾಸಿಂಹವಾಹಿನಿ, ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ।
ಹನ ಹನ, ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ, ಮಾರಯ ಮಾರಯ, ಶೋಷಯ
ಶೋಷಯ, ದಾಹಯ ದಾಹಯ, ಮಹಾಗ್ರಹಾನ್ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ॥ 19॥

ಯಕ್ಷಗ್ರಹ-ರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹ-ಸ್ಕನ್ಧಗ್ರಹ-ವಿನಾಯಕಗ್ರಹ-ಬಾಲಗ್ರಹ-ಕುಮಾರಗ್ರಹ-
ಭೂತಗ್ರಹ-ಪ್ರೇತಗ್ರಹ-ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಾದೀನ್ ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ ॥ 20॥

ಭೂತಜ್ವರ-ಪ್ರೇತಜ್ವರ-ಪಿಶಾಚಜ್ವರಾನ್ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ।
ಧೂಮಭೂತಾನ್ ಸನ್ದ್ರಾವಯ ಸನ್ದ್ರಾವಯ ।
ಶಿರಶ್ಶೂಲ-ಕಟಿಶೂಲಾಂಗಶೂಲ-ಪಾರ್ಶ್ವಶೂಲ-
ಪಾಂಡುರೋಗಾದೀನ್ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ॥ 21॥

ಯ-ರ-ಲ-ವ-ಶ-ಷ-ಸ-ಹ, ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ತಾಪಯ
ತಾಪಯ, ಸಂಹರ ಸಂಹರ, ಛೇದಯ ಛೇದಯ
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥ 22॥

ಗುಹ್ಯಾತ್-ಗುಹ್ಯ-ಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಾ ॥ 23॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ॥

ಏವಂ ನಾಮವರೈರ್ದೇವೀ ಸ್ತುತಾ ಶಕ್ರೇಣ ಧೀಮತಾ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮಪಮೃತ್ಯು-ಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 1॥

ವರಂ ಪ್ರಾದಾನ್ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ದೇವರಾಜ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಇನ್ದ್ರಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ-ಕಾರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರ-ಕುಷ್ಠಾದಿ-ತಾಪಜ್ವರ-ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಚೋರ-ವ್ಯಾಘ್ರ-ಭಯಾರಿಷ್ಠ-ವೈಷ್ಣವ-ಜ್ವರ-ವಾರಣಮ್ ॥ 3॥

ಮಾಹೇಶ್ವರಮಹಾಮಾರೀ-ಸರ್ವಜ್ವರ-ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಶೀತ-ಪೈತ್ತಕ-ವಾತಾದಿ-ಸರ್ವರೋಗ-ನಿವಾರಣಮ್ ॥ 4॥

ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ವ್ಯಾಧಿಬನ್ಧನಾತ್ ।
ಆವರ್ತನ-ಸಹಸ್ರಾತ್ತು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ ॥ 5॥

ರಾಜಾನಂ ಚ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ।
ನಾಭಿಮಾತ್ರೇ ಜಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಹಸ್ರಪರಿಸಂಖ್ಯಯಾ ॥ 6॥

ಜಪೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಮನ್ತ್ರಂ ವಾಚಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸೈಃ ಸಿದ್ಧಿರುಚ್ಯತೇ ॥ 7॥

ಸಂವತ್ಸರಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 8॥

ಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಚ ಭವೇದ್ದೇವೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಸಮ್ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 9॥

ಧಾವತಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯನ್ತಿ ವಿಘ್ನಸಂಖ್ಯಾ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಕಾರಾಗೃಹೇ ಯದಾ ಬದ್ಧೋ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೇ ತದಾ ಜಪೇತ್ ॥ 10॥

ದಿವಸತ್ರಯಮಾತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಸಕಾಮೋ ಜಪತೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಪೂಜಾವಿಚಾರತಃ ॥ 11॥

ಪಂಚಾಧಿಕೈರ್ದಶಾದಿತ್ಯೈರಿಯಂ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಜಾಯತೇ ।
ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರೈ ರಕ್ತಚನ್ದನಚರ್ಚಿತೈಃ ॥ 12॥

ಧೂಪದೀಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭಗವತೀ ಭವೇತ್ ।
ಏವಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಮಿನ್ದ್ರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ॥ 13॥

ವರಂ ಲಬ್ಧಂ ದಿತೇಃ ಪುತ್ರಾ ಭಗವತ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಏತತ್ ಸ್ತ್ರೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಜಪ್ಯಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 14॥

ಜ್ವರಾತಿಸಾರ-ರೋಗಾಣಾಮಪಮೃತ್ಯೋರ್ಹರಾಯ ಚ ।
ದ್ವಿಜೈರ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ಜಪ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಮಭೀಪ್ಸುಭಿಃ ॥ 15॥

॥ ಇತಿ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ-ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್

INDRAKSHI STOTRA SANSKRIT

One Comment on “ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರ – ಮಹಾಮಾರೀ ನಾಶಕ್ಕೆ -SRI INDRAKSHI STOTRA- DESTRUCTION OF MAHAMARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: