NAVADURGAS- CANDRAGHANTA-3-DHYANA, SLOKA & KAVACHA


  1. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ -(ಮಣಿಪುರಚಕ್ರ)

ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ ಚಂದ್ರಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ .
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತಾಂ ಮಹ್ಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ ..

ಧ್ಯಾನಂ –
ವಂದೇ ವಾಂಛಿತಲಾಭಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಂ .
ಸಿಂಹಾರೂಢಾಂ ದಶಭುಜಾಂಚಂದ್ರಘಂಟಾಂ ಯಶಸ್ವನೀಂ ..

ಕಂಜನಾಭಾಂ ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಾಂ ತೃತೀಯದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ .
ಖಡ್ಗಗದಾತ್ರಿಶೂಲಚಾಪಧರಾಂ ಪದ್ಮಕಮಂಡಲುಮಾಲಾವರಾಭಯಕರಾಂ .
ಪಟಾಂಬರಪರಿಧಾನಾಂ ಮೃದುಹಾಸ್ಯಾಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ .
ಮಂಜೀರ-ಹಾರ-ಕೇಯೂರ-ಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂ ..

ಪ್ರಫುಲ್ಲವಂದನಾಂ ಬಿಂಬಾಧಾರಾಂ ಕಾಂತಂಕಪೋಲಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ .
ಕಮನೀಯಾಂ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಕ್ಷೀಣಕಟಿಂ ನಿತಂಬನೀಂ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: