Atmananda lahari

Archives


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 5-11 ಶ್ರೀ ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 5-11 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮೀ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶೀ – ವಹ್ನಿವಾಸಿನೀ ನಿತ್ಯಾ ದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ : ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಸಂಕಾಶಾಮ್ ನವಯೌವನ ಸುಂದರೀಂ ಚಾರುಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಭೋಜಾಮ್ ವಿಲಸನ್ನಯನ ತ್ರಯಾಂ ಅಷ್ಟಭಿರ್ಬಾಹುಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಭರಣೋಜ್ವಲಾಂ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಾಂಶು ಸಂಭೇದಾರುಣಿತಾಂಬರಾಮ್ ಪೀತಕೌಶೇಯ ವಸನಾಮ್…

Read More

ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 1-15 ಶ್ರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ   ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಕೊಡದೆ, ಸನತ್ಕುಮಾರರು, ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ, ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವತೆಯರ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ  ಕನ್ನಡ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ…

Read More