Atmananda lahari

Archives


ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ 7 ಅರ್ಥಗಳು: ಏಳನೆಯ ಅರ್ಥ – “ಮಹಾತತ್ವಾರ್ಥ”


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯೋಗಿನೀ ಹೃದಯವು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಗೆ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥ, ನಿಗರ್ಭಾರ್ಥ ಕೌಳಿಕಾರ್ಥ, ಸರ್ವ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ, ಮತ್ತು ಮಹಾತತ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬ ಏಳು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರಮಖಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರಿವಸ್ಯ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರದ ಹದಿನೈದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥದಂತೆ…

Read More

7 meanings to Sri Vidya Panchadasi Mantra: 7th meaning – “MAHATATVARTHA”


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARAMESTHI GURUBHYO NAMAH Yogini Hrudaya provides only 7 meanings to SriVidya, i.e., 1 Mantrarttha, 2 Bhavartha, 3, Sampradayartha, 4, Nigarbhartha, 5, Kaulikartha, 6 Sarvarahasyartha and 7 Mahatatvartha, whereas Sri Bhaskaramakhin, in his…

Read More