Atmananda lahari

Archives


Tithi Nitya Devis: 10-6 Sri Nitya Nityadevi Dhyanasloka


Sri GurubhyO namaH Sri Parama GurubhyO namaH Sri ParameShThi GirubhyO namahContinuing the Dhyanaslokas of Tithi Nitya Devis, to day, we shall chant Dhyana Sloka of Sri Nitya Nitya Devi – The Nitya Devi for Shukla Dashami and Krishna ShashtiUdyadbhaaskara bimbaaBhaam…

Read More