Atmananda lahari

Archives


ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ- ಮಾನಸ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ, ಪಂಚದಶೀ, ಷೋಡಶೀ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರರ ಮೇರು ಕೃತಿ


ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಸಿತಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜನ್ಮಣಿ-      ದ್ವೀಪೇ ಕಲ್ಪಕವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ . ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರನಿರ್ಮಿತಸಭಾಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೋತ್ತಮೇ      ಚಿಂತಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಜನನಿ ತೇ ಸಿಹ್ಮಾಸನಂ ಭಾವಯೇ .. 1.. ಏಣಾಂಕಾನಲಭಾನುಮಂಡಲಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ      ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭಾಸುರಾಂ ಕರತಲೈಃ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಬಿಭ್ರತೀಂ . ಚಾಪಂ ಬಾಣಮಪಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ      ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಮ್ಸಮಕುಟಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಭಾವಯೇ …..

Read More