Atmanandanatha

Archives


DEVI UPANISHAD/ DEVI ATHARVASHEERSHA- EXPLANATION IN ENGLISH& KANNADA


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMAGURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMAH SHANTA VIMALA PRAKASHA ATMA GUHA CHID YOGASYA SRI PARANANDADI SDGUROON NAMAAMYAHAM PUNAH PUNAH Sri Devi Upanishd / Atharva Sheersha  Sanskrit & Kannada Pdf file attached Explanation in Kannada and English…

Read More