Atmanandanatha

Archives


Sri Guhananda Stuti composed by Sri Chidanandanatha


Sri GurubhyO NamaH Sri Parama GurubhyO NamaH Sri ParameShThi GurubhyO Namah śrīrāghavendrāya vasiṣṭhagītaṃ śrīpāṇḍavendrāya murārigītam | śrīmacchukendrāya videhagītaṃ namāmi taddeśikalabdhabodham || guhāsthacitprabhāvyāptabrahmāṇḍākhilamaṇḍalaḥ | yo vibhāti sadā tasya pādukābhyāṃ namo namaḥ || hālāsyavidhiviṣṇvādi rūpadhāriṇamadvayam | trikhaṇḍātmaka gāyātrī pratipādyamahaṃ bhaje || nandividyādi…

Read More

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಗುಹಾನಂದ ಸ್ತುತಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ವಸಿಷ್ಠಗೀತಂ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡವೇಂದ್ರಾಯ ಮುರಾರಿಗೀತಂ ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚ್ರಿಕೇಂದ್ರಾಯ ವಿದೇಹ ಗೀತಂ ನಮಾಮಿ ತದ್ದೇಶಿ ಕಲಾಬ್ಧಬೋಧಮ್ ಗುಹಾಸ್ಥಚಿತ್ಪ್ರಭಾವ್ಯಾಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲಮಂಡಲಃ ಯೋ ವಿಭಾತಿ ಸದಾ ತಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಹಾಲಾಸ್ಯವಿಧಿವಿಷ್ಣವಾದಿ ರೂಪಧಾರಿಣಮದ್ವಯಂ ತ್ರಿಖಂಡಾತ್ಮಕ ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಹಂ ಭಜೇ ನಂದಿವಿದ್ಯಾದಿ…

Read More