Atmananda lahari

Archives


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 7-9 ಶ್ರೀ ಶಿವಾದೂತೀ ಅಥವಾ ಶಿವದೂತೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 7-9 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮೀಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನವಮೀ – ಶಿವಾದೂತೀ ಅಥವಾ ಶಿವದೂತೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ನಿದಾಘಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿವಾಕರ ಸಮಪ್ರಭಾಂ ನವರತ್ನಕಿರೀಟಾಂ ಚ ತ್ರೀಕ್ಷಣಾಮರುಣಾಂಬರಾಂ ನಾನಾಭರಣ ಸಂಭಿನ್ನದೇಹಕಾಂತಿ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಮಷ್ಟಭುಜಾಮ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಪಾಶಂ ಖೇಟಂ…

Read More