Atmananda lahari

Archives


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 6-10 ಶ್ರೀ ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 6-10 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಶಮೀ – ಮಹಾ ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾದೇವತೆ  ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ರಕ್ತಾo ರಕ್ತಾಂಬರಾಮ್ ರಕ್ತಗಂಧ ಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಮ್ ತ್ರಿನಯನಾಮ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮುಕುಟೋ ಜ್ವಲಾಮ್ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಮಿಕ್ಷುಚಾಪಂ ದಾಡಿಮೀಸಾಯಕಂ ತಥಾ ದಧಾನಾಮ್ ಬಾಹುಭಿರ್ನೇತ್ರೈರ್ದಯಾ ಸು ಪ್ರೀತಿ…

Read More