Atmananda lahari

Archives


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 8-8 ಶ್ರೀ ತ್ವರಿತಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 8-8 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮೀ – ತ್ವರಿತಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣಶುಭಾಕಾರಾಂ ನವಯೌವನ ಶೋಭಿತಾಂ ದ್ವಿದ್ವಿಕ್ರಮಾದಷ್ಟ ನಾಗೈಃ ಕಲ್ಪಿತಾಭರಣೋಜ್ವಲೈಃ ತಾಟಂಕಮಂಗದಂ ತದ್ವದ್ರಸನಾ ನೂಪುರಂ ಚ ತೈಃ ವಿಪ್ರಕ್ಷತ್ರಿಯವಿಟ್ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಭಿರ್ಭೀಮವಿಗ್ರಹೈಃ ಪಲ್ಲವಾಂಕುಶಸಂವೀತಾಂ ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛಕೃತೈಃ ಶುಭೈಃ…

Read More

ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 7-9 ಶ್ರೀ ಶಿವಾದೂತೀ ಅಥವಾ ಶಿವದೂತೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 7-9 ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸಪ್ತಮೀಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನವಮೀ – ಶಿವಾದೂತೀ ಅಥವಾ ಶಿವದೂತೀ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ನಿದಾಘಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿವಾಕರ ಸಮಪ್ರಭಾಂ ನವರತ್ನಕಿರೀಟಾಂ ಚ ತ್ರೀಕ್ಷಣಾಮರುಣಾಂಬರಾಂ ನಾನಾಭರಣ ಸಂಭಿನ್ನದೇಹಕಾಂತಿ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಮಷ್ಟಭುಜಾಮ್ ಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಪಾಶಂ ಖೇಟಂ…

Read More