Atmananda lahari

Category: SriVidya Upasana


ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಂ- Sri Kirata Varahi Stotra


In the next post I shall try to give the meaning for this Stotra in English as well in Kannada ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯದೂರ್ವಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ…

Read More

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟಕ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರ ಆದರೂ ಅದು ಭಗವತ್ಪಾದರು ದೇವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪರಾಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜರು ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಪರಾಕು ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ…

Read More