Atmananda lahari

Category: SriVidya Upasana


ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ- ಮಾನಸ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ, ಪಂಚದಶೀ, ಷೋಡಶೀ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರರ ಮೇರು ಕೃತಿ


ಮಂತ್ರ ಮಾತೃಕಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಸಿತಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜನ್ಮಣಿ-      ದ್ವೀಪೇ ಕಲ್ಪಕವಾಟಿಕಾಪರಿವೃತೇ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ . ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರನಿರ್ಮಿತಸಭಾಮಧ್ಯೇ ವಿಮಾನೋತ್ತಮೇ      ಚಿಂತಾರತ್ನವಿನಿರ್ಮಿತಂ ಜನನಿ ತೇ ಸಿಹ್ಮಾಸನಂ ಭಾವಯೇ .. 1.. ಏಣಾಂಕಾನಲಭಾನುಮಂಡಲಲಸಚ್ಛ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ      ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭಾಸುರಾಂ ಕರತಲೈಃ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಬಿಭ್ರತೀಂ . ಚಾಪಂ ಬಾಣಮಪಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಕೌಸುಂಭವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತಾಂ      ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಮ್ಸಮಕುಟಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಭಾವಯೇ …..

Read More

ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಂ- Sri Kirata Varahi Stotra


In the next post I shall try to give the meaning for this Stotra in English as well in Kannada ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯದೂರ್ವಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ…

Read More