SrI Teevra Chandika Stotra – ಶ್ರೀ ತೀವ್ರಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೋಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ .


SrI GURUBHYO NAMAH

ಧ್ಯಾನಂ:ಚಾಮುಂಡಾ ಪ್ರೇತಗಾ ವಿಕೃತಾ ಚಾಽಹಿ ಭೂಷಣಾ

ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಿ ಕ್ಷೀಣದೇಹಾ ಚ ಗರ್ತಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ .

ದಿಗ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷಾಮಕುಕ್ಷಿ ಮುಶಲಂ ಚಕ್ರಚಾಮರೇ

ಅಂಕುಶಂ ವಿಭ್ರತೀ ಖಡ್ಗಂ ದಕ್ಶ್ಃಇಣೇ ಚಾಥ ವಾಮಕೇ ..

ಖೇಟಂ ಪಾಶಂ ಧನುರ್ದಂಡಂ ಕುಠಾರಂ ಚಾಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ

ಯಾ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಸಕಲಜನಪದವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವದುರ್ಗಾ

ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶುಕ್ಲಪಾಶಾ ದ್ವಿಜಗಣಗಣಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹಾರ್ಥವಾಸಾ . (ಶುಕ್ಲನಾಸಾ ದ್ವಿಜಗಣನಮಿತಾ)

ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಸಾಧಯಂತೀ ಯತಿಗಿರಿಗಮನಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಾ   (ಸಾಧಯಿತ್ರೀ)

ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 1..

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಚರ್ಮಮುಂಡೇ ಶವಗಮನಹತೇ ಭೀಷಣೇ ಭೀಮವಕ್ತ್ರೇ

ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ತಿರ್ಭಿಃ ಕೃತಸ್ತವಮುಖೇ ರೌದ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಂಕರಾಲೇ .    (ಕ್ರೋಧಮೂರ್ತಿ ವಿಕೃತ ಕುಚಮುಖೇ

ಕಂ ಕಂ ಕಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಭ್ರಮಸಿ ಜಗದಿದಂ ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಗ್ರಸಂತೀ    (ಕಾಲಧಾರೀ)

ಹೂಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಯಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 2..

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ರುದ್ರರೂಪೇ ತ್ರಿಭುವನನಮಿತೇ ಪಾಶಹಸ್ತೇ ತ್ರಿನೀತ್ರೇ

ರಾಂ ರೀಂ ರೂಂ ರಂಗರಂಗೇ ಕಿಲಿಕಿಲಿತರವೇ ಶೂಲಹಸ್ತೇ ಪ್ರಚಂಡೇ .

ಲಾಂ ಲೀಂ ಲೂಂ ಲಂಬಜಿಹ್ವೇ ಹಸತಿ ಕಹಕಹಾಶುದ್ಧ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸೈಃ

ಕಂ ಕಾಲೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 3..

ಓಂ ಘ್ರಾಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೂಂ ಘೋರರೂಪೇ ಘಘಘಘ ಘಟಿತೈರ್ಘರ್ಘುರಾರಾವಘೋರೇ

ನಿರ್ಮಾಂಸೀ ಶುಷ್ಕಜಂಘೇ ಪಿಬತು ನರವಸಾ ಧೂಮ್ರಧೂಮ್ರಾಯಮಾನೇ .

ಓಂ ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೂಂ ದ್ರಾವಯಂತೀ ಸಕಲಭುವಿ ತಥಾ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವನಾಗೈಃ   (ತಲೇ)

ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೂಂ ಕ್ಷೋಭಯಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 4..

ಓಂ ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಚಂಡವರ್ಗೇ ಹರಿಹರನಮಿತೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿಃ (ಜ್ರಾಂ ಜ್ರೀಂ ಜ್ರೂಂ)

ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಚ ಕರ್ಣೌ ಜಡಮಕುಟಶಿರೋವೇಷ್ಟಿತಾಂ ಕೇತುಮಾಲಾ .

ಸ್ರಕ್ಸರ್ವೌ ಚೋರಗೇಂದ್ರೌ ಶಶಿಕಿರಣನಿಭಾ ತಾರಕೋ ಹಾರ ಕಂಠೇ

ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 5..

ಓಂ ಖಂ ಖಂ ಖಂ ಗವಸ್ತೇ ವರಕನಕನಿಭೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸ್ವತೇಜಃ  (ಖಡ್ಗಹಸ್ತೇ)

ವಿದ್ಯುಜ್ಜ್ವಾಲಾವಲೀನಾಂ ನವನಿಶಿತಮಹಾಕೃತ್ತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ .

ವಾಮೇ ಹಸ್ತೇ ಕಪಾಲಂ ವರವಿಮಲಸುರಾಪೂರಿತಂ ಧಾರಯಂತೀ

ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 6..

ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಉರು (ರು ರು) ಸುರಮಥಿನೀ ಧೂಮ್ರಮಾರೀ ಕುಮಾರೀ

ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹತ್ತಿಶೋರೌಕ್ಷಪಿತಿಕಿಲಿಕಿಲಾ ಶಬ್ದ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸೇ .

ಹಾ ಹಾ ಭೂತ ಪ್ರಭೂತೇ ಕಿಲಿಕಿಲಿತಮುಖಾ ಕೀಲಯಂತೀ ಗ್ರಸಂತೀ  (ಪ್ರಸೂತೇ)

ಹೂಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಯಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 7..

ಓಂ ಭೃಂಗೀ ಕಾಲೀಕಪಾಲೀ ಪರಿಜನಸಹಿತೇ ಚಂಡಿಚಾಮುಂಡನಿತ್ಯಾ

ರೋಂ ರೋಂ ರೋಂಕಾರನಿತ್ಯೇ ಶಶಿಕರಧವಲೇ ಕಾಲಕೂಟೇ ದುರಂತೇ .

ಹ್ರುಂ ಹ್ರುಂ ಹ್ರುಂಕಾರಕಾರೀ ಸುರಗಣನಮಿತೇ ಕಾಲಕಾರೀ ವಿಕಾರೀ

ತ್ರ್ಯೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶ್ಯಕಾರೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 8..

ಓಂ ವಂದೇ ದಂಡಪ್ರಚಂಡಾ ಡಮರುಮಣಿಮಾರಣಷ್ಟೋಪಟಂಕಾರಘಂಟೈ

ನೃತ್ಯಂತೀ ಯಾಟ್ಟಪಾತೈಃ ರಟಪಟ ವಿಭವೈರ್ನಿರ್ಮಲಾ ಮಂತ್ರಮಾಲಾ .   (ಹಾಸೈಃ)

ಶುಷ್ಕೇ ಕುಕ್ಷೇ ವಹಂತೀ ಖರಖರಿತಸಖಾ ಚಾರ್ಚಿನೀ ಪ್ರೇತಮಾಲಾ   (ಶುಷ್ಕೌ ಕುಕ್ಷೌ)

ಉಚ್ಚೈಶೈತ್ಯಾಟ್ಟಹಾಸೈಃ ಘರುಘರಿತರವಾ ತ್ವಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 9..

ಓಂ ತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ತ್ವಂ ಚ ರೌದ್ರೀ ತ್ವಂ ಸಚ ಶಿಕಗಮನಾ ತ್ವಂ ಚ ದೇವೀ ಕುಮಾರೀ

ತ್ವಂ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಘರುಘರಿತರವಾ ತ್ವಂ ವರಾಹಸ್ವರೂಪಾ .

ರೌದ್ರೇ ತ್ವಂ ಚರ್ಮಮುಂಡಾ ಸಕಲಭುವಿತಲೇ ಸಂಸ್ಥಿತೇ ಸರ್ವಮಾರ್ಗೇ

ಪಾತಾಲೇ ಶೈಲಶೃಂಗೇ ಹರಿಹರನಮಿತೇ ದೇವೀ ಚಂಡೀ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ

ಓಂ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಮುಙ್ಡಧಾರೀ ಗಿರಿಗುಹವಿಹರೇ ನಿರ್ಝರೇ ಪರ್ವತೇ ವಾ

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ ವಿಶವಿಶಭವಿತೇ ಸಂಕಟೇ ಕುತ್ಸಿತೇ ವಾ .

ವ್ಯಾಘ್ರೇ ಚೌರೇ ಚ ಸರ್ವೇಪ್ಯುಃ ದಧಿಭುವಿತಲೇ ತಥಾ ವಹ್ನಿಮಧ್ಯೇ ದುರ್ಗೇ

ರಕ್ಷೇತ್ವಾಂ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ .. 11..

ಇತ್ಯೇವಂ ಬೀಜಮಂತ್ರೈಃ ಸ್ತವನಮತಿ ಶಿವಂ ಪಾತಕಂ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಂ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಗ್ರಹಗಣಮಥನಂ ಮರ್ದನಂ ಶಾಕಿನೀನಾಂ .

ಇತ್ಯೇವಂ ವೇಗವೇಗಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಂ   (ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಶ್ಚ)

ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಕಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಸ ಲಭತೌ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಂ .. 12..

ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ .

 ಶ್ರೀರಾಗಮಾಲಿಕಾಕೃತೇ ತೀವ್ರಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ..

ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೋಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: