ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳಿ- Sri Veerabhadra Ashtottara stotra and Namavali


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳಿಯ PDF ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. Youtube ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಹಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Veerabhadra Ashtottara Stotra & Namavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: