Atmananda lahari

Monthly Archives: January 2021


ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಂ- Sri Kirata Varahi Stotra


In the next post I shall try to give the meaning for this Stotra in English as well in Kannada ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತವಾರಾಹೀಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯದೂರ್ವಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ . ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ…

Read More

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟಕದ 2 ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ


ಅಂಬಾ ಮೋಹಿನಿ ದೇವತಾ ತ್ರಿಭುವನೀ ಆನಂದಸಂದಾಯಿನೀ ವಾಣೀ ಪಲ್ಲವಪಾಣಿ ವೇಣುಮುರಲೀಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಲೋಲನೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಉಡುರಾಜಬಿಂಬವದನಾ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಸಂಹಾರಿಣೀ ಚಿದ್ರೂಪೀ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ತಾಯೀ, ಮೋಹಿನಿ ಅಂದ ಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಗರಮಥನಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಮೋಹಿನೀ ರೂಪ, ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸಿದ ಮೋಹಿನೀ ರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವಂತೆ  ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತಾಗ…

Read More