ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ zoom online


ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ zoom online ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ zoom online ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಬಯಸುವ ಆಸ್ತಿಕರು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ box ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಾ- ಇದು ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: