ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ- ವಿವಾಹಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತ-DHANURMASA IMPORTANCE- KATYAYANI VRATA FOR MARRIAGE


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ವ್ರತದ ವಿವರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಜತೆಗೆ, ಈ ವ್ರತದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗಾ ಸ್ತ್ರೋತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯ pdf ಫ಼ೈಲ್ ಸಹಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: