ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ 7: ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ; Astrology Lesson # 7 in Kannada: Stars and Signs relationship


ಪಾಠ  7

ಈ ಬ್ಲಾಗ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

https://atmanandanatha.com/2020/08/10/astrology-lesson-7/

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ( Table) ರಾಶಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

stars associated with signs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: