ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ 5: ಆಯನಾಂಶ ; Astrology Lesson # 5 in Kannada: AYANAMSHA


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಆಯನಾಂಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ -ವಿಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ವರ್ಷ
ಲಾಹಿರಿ 50.2719 ಕ್ರಿ. ಶ 285
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 50.2388475 ಕ್ರಿ. ಶ 291
ಬಿ ವಿ ರಾಮನ್ 50.33 ಕ್ರಿ. ಶ. 397

1-8-2020 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ ಲಗ್ನ ಸ್ಫುಟ

ಸ್ಥಳ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ಮ

ಭಾಗ, ಕಲೆ, ವಿಕಲೆ

ಚಂದ್ರ

ಧನುಸ್

ರವಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ 11-25-37 12-53-08 15-05-08
ಶ್ರೀನಗರ 17-52-37 12-53-08 15-05-36
ಸಬರಮತಿ 12-02-09 12-53-08 15-05-36
ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ 27-16-57 12-53-08 15-05-36

https://atmanandanatha.com/2020/08/01/astrology-lesson-5-ayanamsha/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: