ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ 3: ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಪಾಠ ; Astrology lesson #3 in Kannada: Planets Continued


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಯ  ಉದಾಹರಣೆ
ಚಂದ್ರ, ಕುಜ ಗುರು ರವಿ ಬುಧ  ಶುಕ್ರ

ಈ ಮೇಲಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಪದಕ ( Table)

ಗ್ರಹಗಳು ಅತಿ ಮೈತ್ರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸಮ ಶತೃ ಅತಿ ಶತೃ
ರವಿ ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಗುರು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಶನಿ
ಚಂದ್ರ ರವಿ, ಬುಧ ಗುರು, ಶುಕ್ರ , ಶನಿ —- ಕುಜ —-
ಕುಜ ರವಿ, ಗುರು ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ, ಬುಧ
ಬುಧ ರವಿ ಕುಜ,ಗುರು ಶುಕ್ರ, ಚಂದ್ರ ಶನಿ __
ಗುರು ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಕುಜ ಶನಿ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ __ __
ಶುಕ್ರ ___ ಕುಜ, ಗುರು ರವಿ,ಬುಧ, ಶನಿ, ಚಂದ್ರ ___ ___
ಶನಿ ___ ಗುರು ಶುಕ್ರ,ಕುಜ ಚಂದ್ರ ರವಿ

ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವಸ್ಥಾನಗಳು

ಗುರು  ಕುಜ ಶುಕ್ರ  

ಬುಧ

ಶನಿ    OWN HOUSE ಚಂದ್ರ
ಶನಿ ರವಿ
ಗುರು  ಕುಜ ಶುಕ್ರ) ಬುಧ

 

ಗ್ರಹಗಳ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗ

ಶುಕ್ರ 27 ರವಿ 10 ಚಂದ್ರ 3  ರಾಹು 20
ಗ್ರಹಗಳ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛ ಭಾಗ ಗುರು 5
ಕುಜ 28
ಶನಿ 20 ಬುಧ 15

https://atmanandanatha.com/2020/07/28/astrology-lesson-3-continue-lesson-about-planets/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: