ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಾಠ 2: ಗ್ರಹಗಳು ; Astrology lesson #2 in Kannada: Planets


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರತ್ವ, ಸಮತ್ವ ಮತ್ತು ಶತೃತ್ವ

ಗ್ರಹ

ಮಿತ್ರ ಸಮ ಶತೃ
ರವಿ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಗುರು ಬುಧ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ
ಚಂದ್ರ ರವಿ, ಚಂದ್ರ

ಗುರು

ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ಮಂಗಳ ಗುರು, ರವಿ,ಚಂದ್ರ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಬುಧ
ಬುಧ ರವಿ, ಶುಕ್ರ ಶನಿ, ಗುರು ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ
ಗುರು ರವಿ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಶನಿ ಬುಧ,ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರ ಬುಧ, ಶನಿ ಗುರು, ಮಂಗಳ ಚಂದ್ರ, ರವಿ
ಶನಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಗುರು ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ, ರವಿ

https://atmanandanatha.com/2020/07/24/astrology-lesson-2-in-english-planets/

Watch video for full lesson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: