ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟಕ – ಶ್ಲೋಕ 1- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಥಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ  ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟಕದ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಯ pdf File ಮತ್ತು Youtube ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಸಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು

NrvanaShataka Sloka 1.docx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: