ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ

ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೀರಭದ್ರೋ ಮಹಾಶೂರೋ ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಾವತಾರಕಃ

ಶ್ಯಾಮಾಂಗಶ್ಚ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಭೀಮನೇತ್ರೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ 1

ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೋ ಭೂತನಾಥಃ ಖಡ್ಗಹಸ್ತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರ ವಿಭಂಜನಃ        2

ಭದ್ರಕಾಳಿಪತಿ ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣಾನ್ವಿತಃ
ಭಾನುದಂತ ಭಿದುಗ್ರಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಭಾವಗೋಚರಃ 3

ಚಂಡಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ಶ್ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ
ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ನೀರಾಮಯಃ 4

ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಧೂತ ಪಾಪೌಘಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ
ಭಾರತೀನಾಸಿಕಾಚ್ಛೇದೋ ಭವರೋಗ ಮಹಾಭಿಷಜೇ 5

ಭಕ್ಷೈಕ ರಕ್ಷೋ ಬಲವಾನ್ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೋಲಿತ ವಿಗ್ರಹಃ
ದಕ್ಷಾರೀರ್ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ದೈತ್ಯಸಂಘ ಭಯಂಕರಃ 6

ಪಾತ್ರ ಹಸ್ತಃ ಪಾವಕಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಜಾಕ್ಷಾದಿ ವಂದಿತಃ
ಮುಖಾಂತಕೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಃ 7

ಮಹಾವೀರ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಘೋರನೃಸಿಂಹಜಿತೇ
ನಿಶ್ವಾಸ ಮಾರುತೋದ್ಭೂತ ಕುಲಪರ್ವತ ಸಂಚಯಃ 8

ದಂತನಿಷ್ಟೇಷಣಾರಾಮುಖರೀಕೃತದಿಕ್ತಟಃ
ಪಾದಸಂಘಟ್ಟನೋದ್ಭ್ರಾಂತಃ ಶೇಷ ಶೀರ್ಷ ಸಹಸ್ರಕಃ 9

ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭಾ ಭಾಸ್ವನ್ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಃ
ಶೇಷಭೂಷಶ್ಚರ್ಮ ವಾಸಾಶ್ಚಾರು ಹಸ್ತೋಜ್ವಲತ್ತನುಃ 10

ಉಪೇಂದ್ರೇಂದ್ರಯಮಾದಿದೇವಾನಾಮಂಗರಕ್ಷಕಃ
ಪಟ್ಟಸಪ್ರಾಸ ಪರಶು ಗದಾಧ್ಯಾಯುಧ ಶೋಭಿತಃ 11

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಭಾಶುಂಭತ್ಕಿರೀಟಧೃತೇ
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಬೇತಾಳ ಮಾರೀಗಣ ವಿಭಂಜನಃ 12

ಕ್ರೀಡಾಕಂದು ಕಿತಾಜಾಂಡ ಭಾಂಡ ಕೋಟೀವಿರಾಜಿತಾಃ
ಶರಣಾಗತ ವೈಕುಂಠ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರ ರಕ್ಷಕಃ 13

ಯೋಗೀಂದ್ರ ಹೃತ್ಪಯೋಜಾತ ಮಹಾಭಾಸ್ಕರ ಮಂಡಲಃ
ಸರ್ವದೇವ ಶಿರೋರತ್ನ ಸಂಘೃಷ್ಟ ಮಣಿಪಾದುಕಾಃ 14

ಗ್ರೈವೇಯಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕಾಂಚಿಕಟಕ ಭೂಷಿತಃ
ವಾಗತೀತೋ ದಕ್ಷ ಹರೋವಹ್ನಿ ಜಿಹ್ವಾ ನಿಕೃಂತನಃ 15

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ
ಭಯಾಪಹಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕಾರಾತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಲೋಚನಃ 16

ಕಾರುಣ್ಯಾಕ್ಷೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗರ್ವಿತಾಸುರ ದರ್ಪಹೃತೇ
ಸಂಪತ್ಕರಃ ಸದಾssನಂದೋ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಃ 17

ನೂಪುರಾಲಂಕೃತ ಪದೋವ್ಯಾಲ ಯಜ್ನೋಪವೀತಿಕಃ
ಭಗನೇತ್ರಹರೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕಃ 18

ತೇಜೋಮಯಃ ಸಕವಚೋಭೃಗುಶ್ಮಶ್ರು ವಿಲುಂಪಕಃ
ಯಜ್ಞಪೂರುಷ ಶೀರ್ಷಘ್ನ ಯಜ್ಞಾರಣ್ಯ ದವಾನಲಃ 19

ಭಕ್ತ್ಯೈಕ ವತ್ಸಲೋ ದೇವ ಸುಲಭಃ ಶಾಶ್ವತೋ ನಿಧಿಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಕರೋದಾಂತಃ ಸಕಲಾಗಮ ಶೋಭಿತಃ 20

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋದೇವಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಕಃ
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು ಸಂಹಾರ್ತಾ ಕಾಲಮೃತ್ಯು ಭಯಂಕರಃ 21

ಗ್ರಹಾಕರ್ಷಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾರಣೋಚ್ಛಾಟನ ಪ್ರಿಯಃ
ಪರತಂತ್ರ ವಿನಿರ್ಬಂಧಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ 22

ಸ್ವಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರೌಘ ಪರಿಪಾಲನ ತತ್ಪರಃ 23

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: