Sarasvati Stotra from Sri Devi Bhagavata Purana- ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಭಾಗವತದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ
ಶಾಂತಾ ವಿಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾ ಚಿದ್ ಯೋಗಾಸ್ಯ
ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದಾದಿ ಸದ್ಗುರೂನ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಪುನಃ ಪುನಃ

Here is Sri Sarasvati Stotra from Sri Devi Bhagavatam, 9 th book – 5th Chapter composed by Sri Yajnayavalka- Lyrics in PDF files both in Kannada and Sanskrit is attached.

Youtube video link chanting the stotra is also here.

ಶ್ರೀ ಮದ್ದೇವೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ 9 ನೇ ಸ್ಕಂದದ  5 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕರು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರ.

ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ PDF ಫ಼ೈಲ್ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಠಿಸಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

SARASVATI STOTRA book 9 Ch 5

SARASVATI STOTRA book 9 Ch 5Sarasvati Stotra Bk 9 Ch 5 Sans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: