ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು- ದೇವೀ ಭಾಗವತದಿಂದ Brahma’s prayers to Devi -from Devi Bhagavatam


Om SrI Gurubhyo Namah Sri Parama GurubhyO namah Sri ParaeshthI Gurubhyo namah

The story of the demons Madhu & Kaitabha appears in Devi Mahatme or Durga Saptashati, a part of Markanedya Purana.  The same story also appears in Srimad Devi Bhagavata Purana. In both the scripts there is a situation where Brahma prays Devi Parashakti.

Here is that Stotra from Srimad Devi Bhavata Purana in Sanskrit and Kannada language and also Youtube video chanting this stotra.  Stotra from Durga saptashati is also posted in this blog as a separate article.

ಮಧು ಕೈಟಭ ಎಂಬ ದಾನವರ ಕಥೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವೀಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಎರಡೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಇದ್ದು,  ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ದೇವೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಜತೆಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು   ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

BRAHMA’s PRAYERS TO DEVI Kannada- BK 1- Ch 7 -17-47

BRAHMA PRAYERS TO SHAKTI SANSKRIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: