ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠಣ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸ್ತೋತ್ರ PDF ಮತ್ತು ನಾಮಾವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ್ತು ಪಠಣದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Bhadrakali ashtottra shata namavali Kannada

Bhadrakali Ashtottra stotra Kannada

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: