ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ( ಪಾಠದ) ನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠನೆ ಮಾಡಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿಯು ಸಹಾ ಇದೆ

ARGALA STOTRA KANNADA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: