Atmananda lahari

Monthly Archives: March 2020


Rudra Chandi Trailokya Mangala Kavacha, for Chanting after 1 st Chapter of Durga Saptashati- ರುದ್ರ ಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಲ ಕವಚ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಕವಚಮ್ ॥ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ॥ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ । ದೇವದೇವ ! ಮಹಾದೇವ ! ದಯಾಲೋ ! ದೀನವತ್ಸಲ ! । ಕೇನ ಸಿದ್ಧಿಂ ದದಾತ್ಯಾಶು ಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಾ ॥ 1॥ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ । ರುದ್ರೇಣಾರಾಧಿತಾ ಚಂಡೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ತದಾ…

Read More

Siva kavacha to be chanted along with Indrakashi Stotra- ಶಿವ ಕವಚ – ಇಂದ್ರಾಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARAMEHTHI GURUBHYO NAMAH Here is Sri Siva Kavacham.  Kavacha along with Sri Indrakshi Stotra will be very effective to destroy all kinds of mahamari and provides protection against the attacks of all…

Read More