Atmananda lahari

Monthly Archives: March 2020


SOUND VIBRATION – AURA- PREVENTION OF VIRAL ATTACK


SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMA GURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMAH Corona pandemic has thrown a big challenge to the human, a the most intelligent specie which is in the illusion of having control over everything on this earth plant…

Read More

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ನೀಳಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ- ದೇವಿ ಭಾಗವತದ ಮಾಹಿತಿ- ಮಹಾಮಾರಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ನೀಳಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇ ಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಯ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಮಣಿದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೀ  ಮಾಹಾತ್ಮೆಯ ಉಲ್ಲೀಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು  7 ನೇ ಖಂಡದ 38 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13 ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ” ಮದಲಸಾ…

Read More