Atmananda lahari

Monthly Archives: March 2020


ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ 7 ಅರ್ಥಗಳು: ಐದನೇ ಅರ್ಥ- “ಕೌಲಿಕಾರ್ಥ”


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾರಿವಾಸ್ಯ ರಹಸ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 83 ರಿಂದ 102 ರ ವರೆಗನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗಿನೀ ಹೃದಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ ಮಂತ್ರಸಂಕೇತದ 51 ರಿಂದ 68 ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ ಕೌಳಿಕಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಕೌಲಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ….

Read More