Rudra Chandi Trailokya Mangala Kavacha, for Chanting after 1 st Chapter of Durga Saptashati- ರುದ್ರ ಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಲ ಕವಚ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀರುದ್ರಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಕವಚಮ್
॥ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ! ಮಹಾದೇವ ! ದಯಾಲೋ ! ದೀನವತ್ಸಲ ! ।
ಕೇನ ಸಿದ್ಧಿಂ ದದಾತ್ಯಾಶು ಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಾ ॥ 1॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ರುದ್ರೇಣಾರಾಧಿತಾ ಚಂಡೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ ತದಾ ।
ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಭಾವಾ ರುದ್ರಭೂಷಾ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 2॥

ರುದ್ರಧ್ಯೇಯಾ ರುದ್ರಗೇಹಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರವಲ್ಲಭಾ ।
ಸರ್ವದಾ ವರದಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 3॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವರೋಗಕ್ಷಯಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಗತೈರ್ದಾತ್ರೀ ಸರ್ವಗ್ರಹನಿವಾರಿಣೀ ॥ 4॥

ಶಿವಂ ದೇಹಿ ಶುಭಂ ದೇಹಿ ಸುಖಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಪ್ರಿಯೇ ! ।
ತುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಜಯಾರೋಗ್ಯಂ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಚ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 5॥

ಅಕಾಲಮರಣಂ ವಾಪಿ ಕಾಲೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಯದಾ ಭವೇತ್ ।
ಚಂಡೀಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 6॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಚಂಡ್ಯಭೂದ್ ರುದ್ರಗೇಹಿನೀ ।
ರುದ್ರಚಂಡೀ ತದಾ ಖ್ಯಾತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 7॥

ರುದ್ರೋಽಭವನ್ಮಹಾರುದ್ರಶ್ಚಂಡೀಪಾಠಪ್ರಸಾದತಃ ।
ತದಾ ಶಾಪಃ ಪ್ರದಾತವ್ಯಃ ಸ್ವೀಯಸಿದ್ಧಿರ್ಯದಾ ಶಿವೇ ! ॥ 8॥

ಕೃಷ್ಣೇನಾರಾಧಿತಾ ಚಂಡೀ ಕೃಷ್ಣಚಂಡೀ ನ ಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಕೃಷ್ಣನಾಮಧರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಾ ॥ 9॥

ಕೃಷ್ಣಚಂಡೀ ಮಹಾದೇವೀ ಪ್ರಾಣಾನ್ತೇ ನ ಪ್ರಕಾಶಿತಾ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಚಂಡೀಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಶಾಪೋಽಭವತ್ ತದಾ ॥ 10॥

ತದನ್ತೇ ಚಂಡಿಕಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಶಾಪೋಽಭವನ್ಮುದಾ ।
ಸ್ವೀಯಭಾವೇ ತದಾ ದೇವೀ ಅಭಿಶಾಪಂ ಕರೋತಿ ಹಿ ।
ತೇನ ತೇ ಸ್ವೀಯಪಾಪೇನ ನ ಸಿದ್‍ಧ್ಯನ್ತಿ ಕದಾಚನ ॥ 11॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ದೇವದೇವ ದೀನನಾಥ ದೀನಬನ್ಧೋ ! ದಯಾನಿಧೇ ! ।
ಇದಾನೀಂ ವದ ಮೇ ನಾಥ ! ಚಂಡೀಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 12॥

ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಪೂಜಾಂ ವಿನಾ ಜಪಪರಾಯಣಮ್ ।
ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ಮನ್ತ್ರಂ ವಿನಾ ಸಾಧನಸಂಜ್ಞಕಮ್ ॥ 13॥

ಅನಾಯಾಸೇನ ಸಿದ್‍ಧ್ಯನ್ತಿ ಕೇನೋಪಾಯೇನ ತದ್ ವದ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ಪಾರ್ವತಿ ಸುಭಗೇ ! ಚಂಡೀಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ।
ರುದ್ರಧ್ಯೇಯಾ ರುದ್ರಚಂಡೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸರ್ವದಾ ಸತೀ ॥ 14॥

ತಸ್ಯಾಹಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ! ಕಥಯಾಮಿ ಶುಚಿಸ್ಮಿತೇ ! ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸಾಧನೇನೈವ ಯತ್ ಫಲಮ್ ॥ 15॥

ತತ್ ಫಲಂ ಲಭತೇ ಸದ್ಯಃ ಕವಚಾಧ್ಯಾಯಮಾತ್ರತಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೌ ಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ॥ 16॥

ಶತಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇದ್ ಯೋ ಹಿ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಂಚಾಶತ್ ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 17॥

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಪಾಠೇನ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಏಕಾದಶ ಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ॥ 18॥

ದಶವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯನ್ತಿ ಯಃ ಪಠೇದ್ ದಶಧಾ ಶಿವೇ ! ।
ನವಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇದ್ ಯೋ ಹಿ ಗ್ರಹದೇವಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ॥ 19॥

ಅಷ್ಟಾವೃತ್ತಿಂ ಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ಅಷ್ಟಪಾಶೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ।
ಸಪ್ತಧಾ ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಚಿರಾಯುರ್ಭವೇತ್ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 20॥

ಪಠೇತ್ ಷಷ್ಠಂ ಕರ್ಮಭೇದೇ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಪಂಚಮಂ ಪ್ರಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ॥ 21॥

ಚತುರ್ಥಂ ಪ್ರಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ಚತುರ್ವೇದವಿದಾಂ ವರಃ ।
ತ್ರಿಧಾ ಪಾಠೇ ಮಹೇಶಾನಿ ! ಸರ್ವಶಾನ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 22॥

ಪಾಠ ದ್ವಯಂ ಕೃತಂ ಯದ್ಧಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಂ ಪ್ರಸಾಧಯೇತ್ ।
ಏಕಧಾ ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ಚಂಡೀಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 23॥

ಅತಃ ಪರಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಕವಚಂ ಚ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ರಕ್ಷಾಕರಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಾಭಿಧಮ್ ॥ 24॥

ಪ್ರಣವೋ ವಾಗ್ಭವೋ ಮಾಯಾ ತತಃ ಸದ್ಯಃ ಸನಾತನೀ ।
ಸ್ಥಿರಾ ಮಾಯಾ ತತಃ ಕಾಮೋ ಲಜ್ಜಾಯುಗ್ಮಂ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 25॥

ಏಷ ನವಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಃ ।
ಅಗ್ನಿಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ವಾಯುಸ್ತಮ್ಭಂ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 26॥

ಬಹು ಕಿಂ ಕಥ್ಯತೇ ದೇವಿ ! ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ತಮ್ಭನಂ ಭವೇತ್ ।
ಕರ್ಷಯೇದಖಿಲಂ ದೇವಿ ! ಶೋಷಯೇದಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 27॥

ಮೋಹಯೇದಖಿಲಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಮಾರಯೇತ್ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ।
ವಶಯೇತ್ ಸರ್ವದೇವಾದೀನ್ ಋತುಭೇದೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ! ॥ 28॥

ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸಂಶಯಃ ।
(ನವಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಹ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ)

॥ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ॥

ಶಿಖಾಯಾಂ ಪ್ರಣವಃ ಪಾತು ಶಿರಸಿ ವಾಗ್ಭವಃ ಪ್ರಿಯೇ ! ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ರಕ್ಷತೇ ಮಾಯಾ ಹೃದಯಂ ಕಾಲಿಕಾಽವತು ॥ 1॥

ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಸ್ಥಿರಾ ಮಾಯಾ ತದಧಃ ಕಾಮ ರಕ್ಷತು ।
ಲಿಂಗಮೂಲಂ ಪಾತು ಲಜ್ಜಾ ಯಜುರ್ಗುಹ್ಯೇ ಸದಾಽವತು ॥ 2॥

ಕಟಿಂ ಪೃಷ್ಠಂ ಕೂರ್ಪರಂ ಚ ಸ್ಕನ್ಧಂ ಕರ್ಣದ್ವಯಂ ತಥಾ ।
ಪ್ರಣವೋ ರಕ್ಷತೇ ದೇವಿ ! ಮಾತೃಭಾವೇನ ಸರ್ವದಾ ॥ 3॥

ಕಂಠಂ ಗಲಂ ಚ ಚಿಬುಕಂ ಓಷ್ಠದ್ವಯಂ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ದನ್ತಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ತಥಾ ರನ್ಧ್ರಂ ತದನ್ತೇ ಮುಖಮಂಡಲಮ್ ॥ 4॥

ವಾಗ್ಭವೋ ರಕ್ಷತೇ ದೇವಿ ! ಪಿತೃಭಾವೇನ ಸರ್ವದಾ ।
ನಾಸಿಕಾಂ ಹನುಯುಗ್ಮಂ ಚ ಚಕ್ಷುಷೀ ಭ್ರೂಯುಗಂ ತಥಾ ॥ 5॥

ಲಲಾಟಂ ಚ ಕಪಾಲಂ ಚ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಽಗ್ನಿಮಂಡಲಮ್ ।
ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷತೇ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿರೂಪೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ ! ॥ 6॥

ಬಾಹುದ್ವಯಂ ತತಃ ಸರ್ವಂ ಪಂಜರಂ ಹೃದಿಮಂಡಲಮ್ ।
ರಕ್ಷತೇ ಕಾಲಿಕಾವೀಜಂ ಕನ್ಯಾರೂಪೇಣ ಸರ್ವದಾ ॥ 7॥

ಉದರಂ ಮೂಲದೇಶಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ! ತ್ವಂ ಸದಾಽವತು ।
ರಕ್ತಂ ಮಾಂಸಂ ತಥಾ ಮಜ್ಜಾ ಶುಕ್ರಾಣಿ ಮೇದ ಏವ ಚ ॥ 8॥

ರಕ್ಷೇಲ್ಲಜ್ಜಾ ಶಕ್ತಿರೂಪೇ ಸಗುಣಾ ಪರಮಾ ಕಲಾ ।
ನಖಕೇಶಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಜುಃ ಪಾತು ಸದಾ ಪ್ರಿಯೇ ! ॥ 9॥

ಸರ್ವಾಂಗಂ ರಕ್ಷತೇ ಚಂಡೀ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಂ ಸಕೀಲಕಮ್ ।
ಆತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಮಾ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ॥ 10॥

ಸಾಧನೇ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಸಜ್ಜ್ಞಾನಂ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ।
ಸತ್ಸಂಗಂ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಸದ್ಯೋಗಂ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ॥ 11॥

ಸತ್ಕಥಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಸಚ್ಚಿನ್ತಾಂ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ।
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ॥ 12॥

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ತಥಾ ಚಂಡೀ ಸರ್ವದಾ ಪರಿರಕ್ಷತು ।
ನೈಋತ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ॥ 13॥

ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಉತ್ತರೇ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ।
ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಊರ್ಧ್ವಾಧಶ್ಚಂಡಿಕಾ ತಥಾ ॥ 14॥

ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಂ ಸ್ತ್ರೀಂ ಚಂಡಿಕಾಽವತು ।
ಭ್ರಾತರಂ ಭಗಿನೀಂ ಸರ್ವಂ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷತೇ ಸದಾ ॥ 15॥

ಬನ್ಧುವರ್ಗಕುಟುಮ್ಬಾನಿ ದಾಸೀದಾಸಂ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ರಕ್ಷತೇ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವೀ ಮಾತೃಭಾವಾನ್ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 16॥

ಗಜವಾಜಿಗವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಜನ್ತೂನಾಂ ಸರ್ವಪರ್ವಸು ।
ರಕ್ಷತೇ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವೀ ಸ್ವೀಯಭಾವೇನ ಶಾಮ್ಭವೀ ॥ 17॥

ವಾಸ್ತುವೃಕ್ಷಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷತೇ ಸದಾ ।
ಸೈನ್ಯಂ ಸ್ವಸೈನ್ಯವರ್ಗಾಣಾಂ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಿರಕ್ಷತು ॥ 18॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇಽರಣ್ಯೇ ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ ।
ರಾಜದ್ವಾರೇ ರಣೇ ಘೋರೇ ಪರ್ವತೇ ವಾ ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ॥ 19॥

ಅಗ್ನಿವಜ್ರಾದಿದುರ್ಯೋಗೇ ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ ।
ಚಂಡಿಕಾ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಯಥಾ ಧೇನುಃ ಸುತಂ ಪ್ರತಿ ॥ 20॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಕಾನ್ತೇ ! ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಾಭಿಧಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಿಕಥ್ಯತೇ ॥ 21॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ರುದ್ರಚಂಡೀಂ ಪಠೇದ್ ಯದಿ ।
ಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 22॥

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಚಂಡೀಪಾಠಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ।
ವಿಪರೀತಂ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಂ ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ॥ 23॥

ತದನನ್ತಂ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಂ ಕವಚಾಧ್ಯಾಯಮಾತ್ರತಃ ।
ಧಾರಣೇ ಕವಚಂ ದೇವೀ ಫಲಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಪೂರಕಮ್ ॥ 24॥

ತತ್ರೈವ ಕವಚಂ ದೇವಿ ! ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಮ್ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರೇಣ ಕಥಿತಂ ಕಿಂ ಮಯಾ ಕಥ್ಯತೇಽಧುನಾ ॥ 25॥

ಭೂರ್ಜೇ ಗನ್ಧಾಷ್ಟಕೇನೈವ ಲಿಖೇತ್ ತು ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಮನ್ತ್ರಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ! ಸ್ವಮನ್ತ್ರಪುಟಿತಂ ತತಃ ॥ 26॥

ಗೋತ್ರಂ ನಾಮ ತತಃ ಕಾಮಂ ಪುನರ್ಮನ್ತ್ರಂ ಲಿಖೇತ್ ಪ್ರಿಯೇ ! ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಪಕ್ಷಯೋರುಭಯೋರಪಿ ॥ 27॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮನ್ತ್ರೇಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಕುರುತೇ ತತಃ ।
ಪೂಜಯೇದ್ ವಿಧಿಯುಕ್ತೇನ ಪಂಚಾಂಗಂ ತದನನ್ತರಮ್ ॥ 28॥

ಏವಂ ತೇ ಧಾರಯೇದ್ ಯಸ್ತು ಸ ರುದ್ರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಹೃನ್ನಾಭಿಕಟಿದೇಶತಃ ॥ 29॥

ಯೋಷಿದ್ ವಾಮಭುಜೇ ಧೃತ್ವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಲೀ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಧನಂ ಪುತ್ರಂ ಜಯಾರೋಗ್ಯಂ ಯದ್ ಯನ್ಮನಸಿ ಕಾಮದಮ್ ॥ 30॥

ತತ್ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೇಶಿ ! ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮಮ ಭಾಷಿತಮ್ ।
ನ ಸನ್ದೇಹೋ ನ ಸನ್ದೇಹೋ ನ ಸನ್ದೇಹಃ ಕದಾಚನ ॥ 31॥

ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಟಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ ।
ಶಕ್ತಿಧ್ಯೇಯಾಃ ಶಕ್ತರತಾಃ ಶಕ್ತಿಪ್ರಾಣಾಃ ಸದಾಶಯಾಃ ॥ 32॥

ಏವಂ ತಲ್ಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಕವಚಂ ದೀಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ಕವಚಂ ಪರಮಂ ಶಿವೇ ! ॥ 33॥

ಅಶಕ್ತೌ ಪರಮೇಶಾನಿ ! ಪುಷ್ಪಧೂಪಂ ಪ್ರದಾಪಯೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ದೇಹೇ ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಚಂಡಿಕಾ ತ್ವಚಲಾ ಭವೇತ್ ॥ 34॥

ಖಲೇ ದುಷ್ಟೇ ಶಠೇ ಮೂರ್ಖೇ ದಾಮ್ಭಿಕೇ ನಿನ್ದಕೇ ತಥಾ ।
ಶಕ್ತಿನಿನ್ದಾಂ ಶಕ್ತಿಹಿಂಸಾಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಸಃ ಪಾಮರಃ ॥ 35॥

ಏತೇಷಾಂ ಪರಮೇಶಾನಿ ! ಸುಕೃತಿರ್ನ ಕದಾಚನ ।
ನ ದದ್ಯಾತ್ ಕವಚಂ ದೇವಿ ! ಯದೀಚ್ಛೇದಾತ್ಮನೋ ಹಿತಮ್ ॥ 36॥

ದತ್ತೇ ಚ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾದ್ ದತ್ತೇ ಚ ಶಿವಹಾ ಭವೇತ್ ॥ 37॥

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತನ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀರಹಸ್ಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಲಂ
ನಾಮ ರುದ್ರಚಂಡೀಕವಚಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್ ॥

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: