ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ನಮಕ : 1 ನೇ ಅನುವಾಕ ವಿವರಣೆ Sri Rudra 1st Anuvaka explanation in Kannada


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

Please open the pdf file to read the explanation

1st Anuvaka

 

2 Comments on “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ನಮಕ : 1 ನೇ ಅನುವಾಕ ವಿವರಣೆ Sri Rudra 1st Anuvaka explanation in Kannada

 1. “Harih OM”

  I could get the meaning for ‘Sri Rudra Prashnaha’ from 1-7 anuvakas. It’s written beautifully.

  After understanding the meaning, feeling very happy & peaceful to chant Rudra.

  I want meaning for 8-11 anuvakas also. How to get it, kindly help me.

  Antharaladinda dhanyavadagalu

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: