Atmananda lahari

Monthly Archives: February 2020


ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ 7 ಅರ್ಥಗಳು: ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ- “ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥ”


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾರಿವಾಸ್ಯ ರಹಸ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೭೪ ರಿಂದ ೮೧ ರ ವರೆಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.  ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹ, ಕ, ರ, ಸ ಮತ್ತು ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮೂಲವೇ ಆಗಿವೆ. ಹ ಎಂದ…

Read More

7 Meanings to Sri Vidya Panchadashi Mantra: 3rd meaning – “SAMPRADAYARTHA”


OM SRI GURUBHYO NAMAH SRI PARAMAGURUBHYO NAMAH SRI PARAMESHTHI GURUBHYO NAMAH Verses 74 to 81 in Second chapter of Varivasya rahasya gives the sampradayartha for sri vidya panchadasi mantra. This Vidya, having the letters Ha, Ka, Ra, Sa and La…

Read More