Atmananda lahari

Monthly Archives: February 2020


Tithi Nitya Devis: 11-5 Sri Neelapataka Nityadevi Dhyanasloka


Sri GurubhyO NamaH Sri Parama GurubhyO NamaH Sri ParameShThi GurubhyO NamahTithi nitya Devata for Shukla Ekadashi and Krishna Panchami is Neelapataka Nitya;Dhyana Sloka:Indra neela nibhaam BhasvanamaNi Mouli viraajitaamPancha vaktram trinayanaamaruNaaMSukadhaariNIm daSahastaam lasanmuktaamaNyaabharaNa maNDitaamRatnastabakasaMpanna dEhaam chaarusmitaananaampaaSaam pataakaam charmaapi SDaankgrachaapam varaM karaihdadhaanaam…

Read More

Tithi Nitya Devis: 10-6 Sri Nitya Nityadevi Dhyanasloka


Sri GurubhyO namaH Sri Parama GurubhyO namaH Sri ParameShThi GirubhyO namahContinuing the Dhyanaslokas of Tithi Nitya Devis, to day, we shall chant Dhyana Sloka of Sri Nitya Nitya Devi – The Nitya Devi for Shukla Dashami and Krishna ShashtiUdyadbhaaskara bimbaaBhaam…

Read More