Atmananda lahari

Monthly Archives: February 2020


7 Meanings to Sri Vidya Panchadashi Mantra: 4th meaning – “Nigarbha Artha”


Sri Gurubhyo namah Sri Parama GurubhyO namah Sri Parameshthi GurubhyO namah 82 nd sloka in Chapter 2 of Varivasya Rahasya by Sri Bhaskaramakhin gives the meaning of Nigarbha Artha. The meaning given by Yogini Hrudaya as well in this sloka…

Read More

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ 7 ಅರ್ಥಗಳು: ನಾಲ್ಕನೇ ಅರ್ಥ- “ನಿಗರ್ಭ ಅರ್ಥ”


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವಾರಿವಾಸ್ಯ ರಹಸ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 82 ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚದಶೀ ಮಂತ್ರದ ನಿಗರ್ಭ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಛವಾದ ಶಿವ, ಗುರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಶಿವನ ತಾದಾತ್ಮತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು…

Read More