ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಗುಹಾನಂದ ಸ್ತುತಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ವಸಿಷ್ಠಗೀತಂ
ಶ್ರೀ ಪಾಂಡವೇಂದ್ರಾಯ ಮುರಾರಿಗೀತಂ
ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚ್ರಿಕೇಂದ್ರಾಯ ವಿದೇಹ ಗೀತಂ
ನಮಾಮಿ ತದ್ದೇಶಿ ಕಲಾಬ್ಧಬೋಧಮ್

ಗುಹಾಸ್ಥಚಿತ್ಪ್ರಭಾವ್ಯಾಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲಮಂಡಲಃ
ಯೋ ವಿಭಾತಿ ಸದಾ ತಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ

ಹಾಲಾಸ್ಯವಿಧಿವಿಷ್ಣವಾದಿ ರೂಪಧಾರಿಣಮದ್ವಯಂ
ತ್ರಿಖಂಡಾತ್ಮಕ ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಹಂ ಭಜೇ

ನಂದಿವಿದ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯಾಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪತಯಾ ಸ್ಥಿತಂ
ಗಂಧಾದಿ ಗುಣಹೀನಂ ತಂ ಸುಂದರಂ ಗುರುಮಾಶ್ರಯೇ

ದಯಾಪೂರ್ಣಕಟಾಕ್ಷಾಂಬು ಪ್ರವಾಹಹೃತತಾಪಕಂ
ಪ್ರಯಾಗಕ್ಷೇತ್ರಗಂ ವಂದೇ ಸದ್ಗುರುಂ ಜ್ಞಾನಕಾರಣಂ

ನಾಥತ್ರಯಸ್ವರೂಪಂ ತಂ ನಾಮರೂಪಾದಿಹೀನಕಂ
ನಾದಬ್ರಹ್ಮಾಕೃತಿಂ ವಂದೇ ಮನ್ನಾಥಂ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶಕಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತೃರೂಪಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಶವಂದ್ಯಂ ಶಿವಂಕರಂ
ಶ್ರೀವಾಣೀಗಿರಿಜಾಬೀಜಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ ಭಜೇ

ಪಾರಂಪರ್ಯಗತಾದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಭೋದಕಂ
ಸಾರಂ ವೇದಾದಿ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ಭಜೇ ಗುರುಂ

ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯರೋಗಾದಿವ್ಯಾಧಿಭ್ರಾಂತಿಹರಂ ನೃಣಾಂ
ದುರ್ವಾಸನಾತಿದೂರಂ ತಂ ಗುರುಂ ಸಮ್ಯಗುಪಾಶ್ರಯೇ

ಕಾಂಚಿಸ್ಥ ಕಾಮಕೋಟ್ಯಾಖ್ಯಪೀಠಸ್ಥಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಂ
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತ್ಯೈ ನತೇSಸ್ಮ್ಯದ್ಯ ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಗಂ

ಪೂಜಾರಹಸ್ಯತತ್ವಜ್ನಂ ಪೂರ್ಣಾಚಲಸುಸಂಸ್ಥಿತಮ್
ಪುರಾಣಂ ವಿತತಂ ಪುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಗುರುಮುಪಾಸ್ಮಹೇ

ಜನ್ಮಾದಿದಂತೈರ್ಸಂದಷ್ಟಂ ಮಾಂ ತು ಸಂಸಾರಭೋಗಿನಾ
ಜ್ನಾನಾಮೃತಪ್ರದಾನೇನ ಮೋಚಿತಃ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತಮ್

ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಫಲದಾತಾರಮೀಶ್ವರಂ
ಯೋಗಾಸನಸಮಾರೂಢಂ ಶಿವಯೋಗಿನಮಾಶ್ರಯೇ

ಮಿಥ್ಯಾವಾದಮಹಾಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಕಂ
ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವಗತಂ ಶಾಂತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಯೇ
ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನ್ ದೇಶಿಕಸತ್ತಮ

श्रीराघवेन्द्राय वसिष्ठगीतं
श्रीपाण्डवेन्द्राय मुरारिगीतम् |
श्रीमच्छुकेन्द्राय विदेहगीतं
नमामि तद्देशिकलब्धबोधम् ||
गुहास्थचित्प्रभाव्याप्तब्रह्माण्डाखिलमण्डलः |
यो विभाति सदा तस्य पादुकाभ्यां नमो नमः ||
हालास्यविधिविष्ण्वादि रूपधारिणमद्वयम् |
त्रिखण्डात्मक गायात्री प्रतिपाद्यमहं भजे ||
नन्दिविद्यादि विद्यासु सूक्ष्मरूपतया स्थितम् |
गन्धादि गुणहीनं तं सुन्दरं गुरुमाश्रये ||

दयापूर्णकटाक्षाम्बु प्रवाहहृततापकम् |
प्रयागक्षेत्रगं वन्दे सद्गुरुं ज्ञानकारणम् ||
नाथत्रयस्वरूपं तं नामरूपादिहीनकम् |
नादब्रह्माकृतिं वन्दे मन्नाथं भ्रान्तिनाशकम् ||
श्रीमातृरूपं भक्तानां श्रीशवन्द्यं शिवङ्करम् |
श्रीवाणीगिरिजाबीजलक्ष्यं सच्चिन्मयं भजे ||
पारम्पर्यगताद्वैत ब्रह्मविद्याप्रबोधकम् |
सारं वेदादि विद्यानां वारं वारं भजे गुरुम् ||
दुःखदारिद्र्यरोगाधिव्याधिभ्रान्तिहरं नृणाम् |
दुर्वासनातिदूरं तं गुरुं सम्यगुपाश्रये ||
काञ्चिस्थ कामकोट्याख्यपीठस्थं कांक्षितार्थदम् |
वाञ्छापूर्त्यै नतोऽस्म्यद्य दहराकाशमध्यगम् ||
पूजारहस्यतत्त्वज्ञं पूर्णाचलसुसंस्थितम् |
पुराणं विततं पुण्यं पूर्णं गुरुमुपास्महे ||

जन्मादिदन्तैस्सन्दष्टं मां तु संसारभोगिना |
ज्ञानामृतप्रदानेन मोचितः प्रणमामि तम् ||
यागादि कर्मवैचित्र्य फलदातारमीश्वरम् |
योगासनसमारूढं शिवयोगिनमाश्रये ||
मिथ्यावादमहाध्वान्तभास्करं स्वप्रकाशकम् |
सत्यं सर्वगतं शान्तं सद्गुरुं समुपाश्रये ||
नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते भक्तवत्सल |
नमस्ते सर्वहृत्पद्मवासिन् देशिकसत्तम ||
|| श्रीचिदानन्दनाथकृता ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: