ರಥಸಪ್ತಮಿ: ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಯೂಟ್ಯುಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: