ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ


ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು . ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ post ಮಾಡಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಪುಸ್ತಕದ 26 ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯೂ ಇದೆ.

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕ್ರೋಧಸಂಭವಾ ಅಥವಾ ಕಾಮಾ ಕ್ಷೀರೋದ ಸಂಭವಾಮ್ 

ಇವೆರಡು ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಾಮ ಇಷ್ಟವೋ ಆ ನಾಮ ವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Ashtabhaga Sri Mahalakshmi Pooja vidhana Kannada

Link to old post

One Comment on “ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ

  1. Pingback: ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ (Ashtabhaga Mahalakshmi Puja: Kannada Book) – Atmanandanatha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: